BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

MEZHEPLER TARİHİ TEST SORULARI

MEZHEPLER TARİHİ TEST SORULARI

Tarih 27/Mart/2017, 19:38 Editör BİLGE BİLGE

iSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ SORULAR VE CEVAPLARI

1) Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin doğuşuna etki eden psikolojik faktörlerden biridir?
 
  Nasların bir takım mücerred konular ihtiva etmesi, 
  Nasların muhkem ve müteşabih özellikler taşıması, 
  İnsanların farklı karakter ve anlayışta olmaları--------------------+
  Dini metinlere yaklaşım tarzı, 
  İslam dininin düşünme ve araştırmayı teşvik etmesi, 

2) İslam mezheplerine mensup bazı alimler, nasların …. hususunda değil, söz konusu ayet ve hadislerin ….. Konusunda ihtilaf etmişler ve böylece görüş farklılıkları ortaya çıkmıştır.” Boş bırakılan yerlere hangi kelimeler getirilmelidir?  
  
 Kesinlik-zayıflık, 
 Sübut-delalet----------------+ 
 Muhkem-muteşabihat, 
 İşaret-anlam 
 Hiçbir

3) Aşağıdaki prensiplerden hangisi Mürcie ekolünün iskeletini oluşturur?

Şefaat meselsi,
İman nazariyesi----------------------+
İlahî irade,
İnsanın fiillerinde özgür olması,
Kuran’ın yaratılmışlığı meselesi,

4) Mürcie fırkasının ilk nüvesini oluşturan tarafsızlar grubunun Mekke ve Medine’deki lideri kimdir? 

  Numan b. Sabit,  
  Abdullah b. Mesud,  
  Malik b. Enes,  
  Abdullah b. Abbas,  
  Abdullah b. Ömer---------------------+

5) Aşağıdaki şehirlerden hangisine Mürcie’nin kalesi anlamında “Mürciabâd” denilmiştir?
Belh------------------+
Fergana, 
Semerkant, 
Buhara, 
Nişabur

6) Aşağıdakilerden hangisi ilk halifenin Kureşy kabilesinden seçilmesinde en az etkili olmuştur? 
Kureyş kabilesinini siyasi ağırlığı, 
Mekke’nin askeri açıdan güçlü olması--------------------------+
Ensar arasında tam bir uyumun sağlanamamış olması, 
“İmamlar Kureyş’tendir” sözü, 
Mekke’nin dini açıdan bir merkez olması, 

7) Haricilik, ortaya çıktığı dönemden itibaren pek çok gruba ayrılmıştır. Bunlardan sadece bir tanesi günümüzde varlığını devam ettirmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Hariciliğin yaşayan koludur? 
Acaride 
Sufriye 
İbaziyye--------------------+
Necdiye
Ezarike

8 ) İbaziyye mezhebi günümüzde hangi devletin resmi mezhebidir? 


  Bahreyn,  
  İran,  
  Yemen,  
  Lübnan,  
  Umman-----------------+

9 ) Aşağıdakilerden hangisi Mezhepler Tarihinin inceleme alanlarından biri değildir?

  Edebiyatları hakkında bilgi sahibi olmak,  
İslam düşüncesine ne tür olumsuzluklar kattığını belirlemek-----------------+ 
  Mezheplerin doğuş sebeplerini araştırmak,  
  Hangi bölgelerde yaygınlık kazandıklarını araştırmak,  
  Mezhep isimlerinin ne anlama geldiğini araştırmak,  

10 ) Mezheplerin doğuşunda etkili olan faktörlerden biri de art niyetli kimselerin faaliyetleridir. Buna göre aşağıdaki isimlerden hangisi buna örnek gösterilebilir? 

  Müseyleme el-Kezzab,  
  Abdullah b. Sebe----------------------+
  Muaviye b. Ebi Süfyan,  
  Esved el-Ansî,  
  Ebu Zer el-Gifârî,  11 ) Hz. Peygamber, ölüm döşeğinde iken çevresindeki Müslümanlara üç tavsiyede bulunmuştur. Olayı nakleden ravi, ilk iki tavsiyeyi açıkladıktan sonra üçüncüsünü unuttuğunu ileri sürmüştür. Şia’ya göre ravinin kasıtlı olarak unuttum dediği tavsiye nedir? 

  Namazı cemaatle kılınmasına azami dikkat gösterilmesi,  
  Kendisinden sonra Hz. Ali’nin halife ilan edilmesi-----------------------+  
  Kendi döneminde olduğu gibi misafirlere iyi davranılması,  
  Arap yarım adasında putperestlerin kalmasına müsaade edilmemesi,  
  Cahiliye çekişmelerine tekrar geri dönmemeleri,  

12) İslam Mezhepleri Tarihine ait bir terim olarak kullanılan “mezhep” kavramı aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? 

Dini akım ve cemaatleri--------------------+
İslam Düşünce Ekolleri, 
Ameli/Fıkhî fırkalar, 
İtikadi fırkalar, 
Siyasi fırkalar,

13) Haricilerin Hz. Ali’yi tekfir sebebi?

İbn Sebe ve adamlarının fitne çıkarması,
Harici liderlerin Hz. Ali’den gerekli ilgi görmemeleri,
Hiçbiri,
Hz. Ali’nin savaşı bırakıp tahkimi kabul etmesi ve Şamlılarla anlaşması--------+
Savaştan bekledikleri ganimeti elde edemedikleri için

14) Emevilerin cizye alma sebeplerindendir?
Hepsi,
Mevalinin cizyeden kurtulmak için İslam’a girdiği--------------+
Emevilere yönelik isyan faaliyetleri içinde yer almaları,
Araplarla mevalinin eşit olamayacağı,
Devlet bütçesinin açık vermesi,

15) Aşağıdakilerden hangisi İmamet toplantısına katılan muhacir sahabi kimdir?
Hz. Abbas,
Hz. Osman,
Hz. Ali,
Ebu Ubeyde b. Cerrah-----------------+
Hepsi,

16) Hangisi siyasi itikadi fırkalar arasında değildir?
Mürcie,
Mutezile,
Zeydiyye,
Haricilik,
Hanbeliyye------------------------+

17) Hangisi 73 fırka hadis tasnifini ilk yapan?
Tebsir fi’d-din
El-Fark beyne’l-fırak
Et-Tenbîh ve’r-redd ‘âlâ ehli’l-ehvâ
El-Milel ve’n-nihal
Hiçbiri,
18) ilk siyasi fırka?
Haricilik-----------------+
Mutezile,
Eş’arilik
Murcie,
Maturidilik

19) mezheplerin oluşmasındaki dış etkenlerdendir?
Ekonomik ve siyasi bazı problemler,
İlahi takdir inancı,
Art niyetli insanların Müslümanların arasına fitne tohumları serpmesi,
Farklı dil, din ve kültüre mensup toplumlarla temasa geçilmesi---------------+
Siyasi cinayetler ve iç harpler.

20) Kur’an-ı Kerim ilk defa kimin döneminde Mushaf haline getirilmiştir?
Hz. Ali,
Hz. Ebu Bekir-------------+
Halife Ömer b. Abdülaziz,
Hz. Osman,
Hz. Ömer,
21-Aşağıda ismi verilen Mezhepler Tarihi yazarlarından hangisi “iftirak hadisinde” belirtilen 73 ifadesini kesin ve değişmez bir rakkam olarak kabul etmiştir? 
İbnü’l-Cevzî,  
İbn Hazm,  
Makdisî,  
Fahreddin er-Râzî,  
Abdülkahir Bağdadî-----------+

22)hangisi mezhepler tarihinin özelliklerinden değildir?

Objektif bilgiler vermeye çalışır,
Tasviri anlatımı esas alır,
Hüküm verici değildir,
Savunmacıdır--------------+
Betimleyicidir

23)O halde usûlu’d-dine ait konularda nasların varlığını yani dinden olduğunu kabul edip etmeme noktasındaki ihtilafların haricinde bu dinî asılları delillere dayanarak anlayıp
yorumlamada farklı fikirler ileri sürmek haram değil, caiz ve meşrudur.
BUNA GÖRE : Her hangi bir itikadi konuda nasların varlığını kabul edip etmeme noktasındaki ihtilaf ….., söz konusu dinî esasları delillere dayanarak yorumlamak ve farklı fikirler ileri sürmek ise …….’dır. Boş bırakılan yerlere hangi kelimeler getirilmelidir? 
  Doğru- Yanlış,  
  Haram- Mekruh,  
  Caiz- Meşru,  
  Helal- Haram,  
  Haram- Meşru--------------+


24) Aşağıdakilerden hangisi İslam Mezhepleri Tarihi Biliminin tanımında yer alamaz?

Dinin ana kaynaklarını anlama ve yorumlamada ortaya çıkan görüşlerle ilgilenir.
Dine yaklaşım farklılıklarının zamanla kurumsallaşmasını anlatır.
Ehli Sünnet anlayışını diğer mezheplere karşı savunur----------------+
Dinin anlaşılması şekillerinden bahseder.
İslam toplumunda ortaya çıkan siyasi ve itikadi zümreleşme

25) En dar kapsamıyla “Ehl-i beyt” kavramına kimler dahildir?

Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Selman, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin,
Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin,------------------+
Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Peygamberin hanımları,
Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma,
Hz. Peygamber, Hz. Fatıma, Hz. Peygamberin hanımları, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin,

26) İslam Mezhepler Tarihinin temel kaynakları aynı zamanda Kelam ilminin de kaynakları arasındadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini haklı gösterir?

Hiçbiri,
Mezhepler Tarihi kaynakları Kelam kaynaklarından önce yazılmıştır,
Mezhepler Tarihi yazarları aynı zamanda çok iyi birer kelamcı idiler-----------------+
Kelam ilmi, Mezhepler Tarihi biliminden ayrılmıştır,
İslam Mezhepleri ekolleri Kelam ok

27) “….. Müslüman toplumların kurduğu devletlerin tarihini ……. ise Müslüman toplumlarda fikri ve siyasi ayrılıkların sonunda ortaya çıkan gruplaşmaların ve bunların zamanla mezhepleşmesinin tarihini inceler.” Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilebilir? 

Kelam -İslam Mezhepleri Tarihi
Tarih- Mezhep Sosyolojisi
Dinler Tarihi –İslam Tarihi
İslam Tarihi- İslam Mezhepleri Tarihi-------------+
Antropoloji- Din Sosyolojisi

28)İslam Mezhepleri Tarihine ait bir terim olması bakımından aşağıdakilerden hangisi daha erken bir dönemde terimleşmiştir?

İslam Düşünce Ekolleri
Makale/makalat---------------------+
Milel-nihal
Fırka/ fırak
Mezhep 

29)Aşağıdakilerden hangisi Kelam ile Mezhepler Tarihi arasındaki temel farklılığı göstermektedir?

Kelam ilmi savunmacı bir anlayışla meseleleri ele alırken, mezhepler tarihi tasviri anlatımı esas alır.--------------+
Kelam ve Mezhepler Tarihi arasında meselelere bakışta metot ve yöntem açısından ciddi bir fark vardır.
Hepsi
Kelam ilmi konularına göre mezheplerin görüşlerini incelerken İslam mezhep

30)Günümüz İslam Mezhepleri Tarihi Biliminin temel metodu, ele aldığı konuları objektif bir şekilde ortaya koymaya çalışmasıdır. Bu anlayışa temel kaynaklardan hangisi en fazla uymaktadır?
et-Tebsîr fi’d-dîn
Fıraku'l-muslimin
*Makalatü’l-İslamiyyin ve’htilafu’l-musallin-----------------+
el-Fasl fi’l-milel ve’l-ehva ve’n-nihal
el-Fakr beyne’l-fırak

31)Mezheplerin ortaya çıkış tarihlerini dikkate alarak yapılan tasniflere ne ad verilir?

Ameli fırkalar
Şahıs merkezli tasnif
*Kronolojik tasnif-----------------+
73 fırka tasnifi
Genel tasnif
32)Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin doğuş sebepleri arasında gösterilemez?
Siyaset,
İnsan unsuru,
Toplumsal değişim,
Dinî metinler,
Fırkalaşma ile alakalı rivayetler------------------+

33)Din ile mezhep arasındaki ilişki açısından hangisi yanlış

Hz. Peygamber döneminde mezhep yoktu.
Mezhep ile din aynileştirilemez.
Din ve mezhep farklı olgulardır.
*Din ile mezhep aynıdır-----------------+
Din ilahî kaynaklı, mezhep ise beşerîdir.

34)Hz. Peygamberin vefatından sonra Müslümanların karşı karşıya kaldığı en önemli problem….. dır.?

*Hilafet-imamet tartışmaları-----------+
Sahabenin çeşitli sebeplerle Medine’den göç etmesi,
Ridde savaşları,
İbn Sebe fitnesi,
Emevi-Haşimi çekişmesi,

35)DİNİ TUTUM VE YAŞAYIŞTA EN SERT MEZHEP HANGİSİDİR?
HARİCİLİK----------+

36) Şehristânî’ye göre Hz. Peygamberin hayatında zuhur eden ihtilaflar, ….. tarafından ortaya atılmıştır.

Münafıklar----------------+
  Mekkeliler,  
  Hiçbiri,  
  Yahudiler
  Hıristiyanlar,  

37-................gibi bazı mezhepler tarihi yazarları ise “ümmetin 73 fırkaya ayrılacağı” söz konusu hadisi esas almamıştır. Dolayısıyla bu müelliflerin mezheplerin sayısını sınırlamak gibi bir endişesi olmamıştır. boşluktaki yerlere kimlerin isimleri gelmelidir?

Eş’arî, Nevbahtî, Kummî, İbn Hazm------------+


ESERLER

1) Aşağıdakilerden hangisi Fahreddin er-Razi’nin İslam Mezhepleri Tarihi sahasında kaleme aldığı kaynak eserin adıdır? 

  Kitabu’l-milel ve’n-nihal  
  Makalatü’l-İslamiyyin ve’htilafu’l-musallin  
  Et-Tebsîr fi’d-dîn  
  İ’tikâdu fıraki’l-müslimîn ve’l-müşrikîn-------------------+  
  El-Fasl fi’l-milel ve’l-ehva ve’n-nihal 

2) Aşağıdakilerden hangisi İbn Hazm’ın İslam Mezhepleri Tarihi sahasında kaleme aldığı kaynak eserin adıdır? 

  El-Fasl fi’l-milel ve’l-ehva ve’n-nihal-------------------+  
  Makalatü’l-İslamiyyin ve’htilafu’l-musallin  
  Et-Tebsîr fi’d-dîn  
  El-Makâlât ve’l-fırak  
  El-Fark beyne’l-fırak  

3) Aşağıdakilerden hangisi Hasan b. Musa en-Nevbahtî’ye ait bir eserdir?

Mezahibu’l-Fırak
el-Makâlât ve’l-fırak
el-Fark beyne’l-fırak
Fıraku’ş-Şia---------+
Fıraku’l-muslimin 

4) Aşağıdakilerden hangisi Abdülkahir el-Bağdâdînin İslam Mezhepler Tarihine ait klasik kaynağının adıdır?
Makalatü’l-İslamiyyin ve’htilafu’l-musallin
et-Tenbih ve’r-redd
el-Fark beyne’l-fırak-------------+
el-Makâlât ve’l-fırak
el-Milel ve’n-nihal

5)Aşağıdakilerden hangisi Ebu’l-Hüseyin Muhammed b. Ahmed el-Malatî’ye ait bir eserdir?
el-Milel ve’n-nihal
*et-Tenbih ve’r-redd----------------+
el-Makâlât ve’l-fırak
Makalatü’l-İslamiyyin ve’htilafu’l-musallin
el-Fark beyne’l-fırak

6-Aşağıdaki eserlerden hangisinde her imâmın vefatından sonra ortaya çıkan gruplar tarihi süreç dikkate alınarak tasnif edilmiştir? 

 Şehristanî- el-Milel ve’n-nihal, 
    Bağdadî- el-Fark beyne’l-fırak, 
    İsferayinî, et-Tebsir, 
    Malatî- et-Tenbih, 
Nevbahtî- Fıraku’ş-Şia---------------+

Bu haber 720 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

11 Seviye Sınavlar

11 KADER ile ilgili SORU ÖRNEKLERİ

11 KADER ile ilgili SORU ÖRNEKLERİ SInav soruları

DİNİN FARKLI YORUMLANMASI 11 LER İÇİN TEST

DİNİN FARKLI YORUMLANMASI 11 LER İÇİN TEST Testi 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İslam Düşüncesinde Yorumlar -

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 57
Haber 1107
Yorum 117
Haber Okuma 2171512
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi