BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
İNSAN VE KADER TEST SORULARI 11 SINIF

İNSAN VE KADER TEST SORULARI 11 SINIF

Tarih 19/Mayıs/2018, 11:18 Editör BİLGE BİLGE

DİN KÜL 11 SINIF KADER TEST SORULARI

11. SINIF  DİN KÜLTÜRÜ VE  AHLAK BİLGİSİ  İnsan ve Kaderi - 1


1. “Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin zamanı geldiğinde

meydana gelmesi” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Kaza B) Tevekkül C) İrade  D) Ecel E) Mizan


2. Aşağıdakilerden hangisi evrende gözlemlenen kadere örnek gösterilemez?

A) Mevsimlerin oluşması

B) Atmosferdeki gaz miktarı

C) Ozon tabakasının delinmesi

D) Ay’ın dünya etrafında dönmesi

E) Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi


3. “Kuşkusuz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)

Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rızık B) Kader C) Tevekkül   D) Tedbir E) İhlas


4. İslam düşüncesinde var olan kader anlayışı Allah’ın, insanın

davranışlarını belirlediği anlamına gelmez. Şayet  böyle olsaydı insan sorumlu tutulamazdı. Aksine insan  irade sahibi, davranışlarından sorumlu ve hür bir varlıktır. Dolayısıyla Allah insanın davranışlarını sınırlamamıştır. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) İnsanların davranış alanı sınırlıdır.

B) İrade sahibi varlıkların en önemlisi insandır.

C) Kader inancıyla sorumluluk arasında ters orantı vardır.


D) Kader, insanın olumlu davranışlarda bulunmasını

sağlar.

E) Kaderin varlığıyla insanın sorumlu varlık olması çeliş-

mez.


5. “De ki: Hak Rabb’inizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin

dileyen inkâr etsin…”(Kehf suresi, 29. ayet)

Bu ayette insanın hangi yönüne vurgu yapılmıştır?

A) İhtiyaçları olmasına  B) İrade sahibi olmasına

C) Hakikate tabi olmasına D) İnanmaya açık olmasına

E) Tevekkül sahibi olmasına


6. Sözlükte “gücü yetmek, planlamak, ölçü ile yapmak, şeklini

ve niteliğini belirlemek” gibi anlamlara gelen kavram

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekvin B) Mizan C) KaderD) Kaza E) Kudret


7. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin iradesi söz konusu değildir?

A) İnandığı dinde          B) İbadet etmede      C) Başarıyı yakalamada

D) Güzel ahlaklı olmada E) İçine doğduğu kültürde


8. “Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”  (Rahman suresi, 7 ve 8. ayetler) Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden  hangisidir?

A) İradeyi doğru kullanmak gerektiği

B) Çevreyi korumaya özen gösterilmesi gerektiği

C) Astronomi çalışmaları yapmanın elzem olduğu

D) Gökyüzünün dünyanın örtüsü konumunda olduğu

E) Davranışlarda düzenli ve dengeli olunması gerektiği


9. İnsan, iyilik ve kötülük işleyecek bir yetenekte yaratılmış,

kendisine düşünme yeteneği (akıl), tercih etme bilinci

(irade) ve bu tercihini eyleme aktarabilecek bir güç verilmiştir.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İnsan irade sahibi bir varlıktır.

B) İnsan aklını kullanmada özgürdür.

C) İnsan aklıyla iyiyi kötüden ayırt edebilir.

D) İnsanın ara sıra kötülük yapması alın yazısının sonucudur.

E) Akıl ve irade insanın düşünerek tercihte bulunmasına  imkân vermektedir.


10. Aşağıdakilerden hangisinde aklın fonksiyonlarından  söz edilmemektedir?

A) İdeal olanı tercih etmek

B) Canlılara merhamet etmek

C) İyiyi kötüyü ayırt edebilmek

D) Fayda ve zararı hesaplayabilmek

E) Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurmak


11. • “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”(Kamer suresi, 49. ayet)

• “Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) koydu. Sakın

dengeyi bozmayın.”

(Rahman suresi, 7 ve 8. ayetler)

• “Güneş kendisi için belirlenen yerde (yörüngede)

akar (döner). İşte bu Aziz ve Âlim Allah’ın takdiridir.”(Yasin suresi, 38. ayet)

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetlerle çelişir?

A) Allah’ın ilmi ve kudreti sınırsızdır.

B) Kâinatta kusursuz bir denge vardır.

C) İnsan evrendeki düzeni aklıyla keşfedebilir.

D) İnsan davranışlarının evrene etki etmesi düşünülemez.


E) Evrende her şey belirli yasalar çerçevesinde gerçekleşmektedir.


12. Aşağıdakilerden hangisi insanın kaderini etkileyen

unsurlardan biri değildir?

A) Özgürlüğünün olması

B) İradi hareket edebilmesi

C) Eylemlerinden sorumlu olması

D) İcat yeteneğinin gelişmiş olması

E) Düşünebilme yeteneğinin olması

 13. Aşağıdakilerden hangisi “kader” kavramının kelime anlamlarından biri değildir?

A) Güç yetirme B) Miktar C) Ölçü    D) Tayin etme E) Teslim olma


14. “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez...” (Bakara suresi, 286. ayet)

Bu ayetin verdiği mesaja uygun atasözü aşağıdakilerden  hangisidir?

A) İşleyen demir ışıldar.

B) Damlaya damlaya göl olur.

C) Sakla samanı gelir zamanı

D) Allah dağına göre kar verir.

E) Ayağını yorganına göre uzat.


15. “Kim zerre kadar hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre

kadar şer işlemişse onu görür.” (Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

 

A) Yapılan hiçbir şey unutulmayacaktır.

B) Kişi yalnızca kendisine karşı sorumludur.

C) En küçük kötülüğün bile karşılığı olacaktır.

D) İnsan, yaptıklarından sorumlu tutulacaktır.

E) Yapılan en küçük iyiliğin karşılığı olacaktır.

4. Aşağıdakilerden hangisi kader ile doğrudan ilişkili

olan kavramlardan biri değildir?

A) Tevekkül B) Rızık C) Ecel  D) İbadet E) Hayır-Şer


16. Bütün canlılara Allah tarafından verilen maddi ve manevi

nimetlerdir.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rızık B) Ecel C) Emel D) Ezel E) Rahîm


17. “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...”

(Şura suresi, 30. ayet)Bu ayette insan ile ilgili olarak vurgulanan husus aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

A) Düşünen bir varlık olduğu

B) İnanan bir varlık olduğu

C) Akıl yetisine sahip olduğu

D) Seçme hürriyetine sahip olduğu

E) Yaptıklarından sorumlu tutulacağı


 

18. SINIF   DİN KÜLTÜRÜ VE   AHLAK BİLGİSİ 2   İnsan ve Kaderi – 2  İnsan ve Kaderi - 3

7. Hz. Ömer Şam’a yakın bir bölgede bulaşıcı veba salgı-

nı olduğu için oraya girmek istememiştir. Arkadaşlarının

“kaderden kaçılamayacağı” eleştirisi üzerine Hz. Ömer’in

verdiği cevap kader konusunda bize ışık tutmaktadır.

Buna göre Hz. Ömer aşağıdaki cevaplarından hangisini

vermiş olabilir?

A) Oradan uzak durmak da kaderdir.

B) Allah müminleri her hâlde koruyacaktır.

C) Hastalıkla kader arasında ilişki kurulamaz.

D) Hastalıktan kaçılmaz yapacak bir şey yoktur.

E) İnsan aklını kullanarak kaderden kaçabilir.


19. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) “Her canlı ölümü tadacaktır...”(Ankebut suresi, 57. ayet)

B) “Sizi bir çamurdan yaratan sonra ölüm zamanını takdir

eden ancak O’dur...”

(En’am suresi, 2.ayet)

C) “Hiç kimse yok ki ölümü Allah’ın elinde olmasın.

(Ölüm) belli bir süreye göre yazılmıştır...”

(Al-i İmran suresi, 145. ayet)

D) “Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı

Allah’a aittir. O her şeye kadirdir.”

(Maide suresi, 120. ayet)

E) “Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir

an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.”

(A’raf suresi, 34. ayet)


20. “Allah geceyi gündüzün içine sokar gündüzü de gecenin

içine sokar; güneş ve ayı emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş

bir süreye kadar akıp gider...”

(Fatır suresi, 13. ayet)

Bu ayetteki altı çizili kısım aşağıdaki kavramlardan

hangisiyle ilgilidir?

A) Ecel B) Rızık C) Sabır

D) İhsan E) Tevekkül


21. “…Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp gü-

ven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.”

(Âl-i İmran suresi, 159. ayet)

Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rızık B) Tevekkül C) Kalp

D) İtaat E) Ecel


22. “Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için

seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa kendi zararına

sapmış olur. Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü

üslenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye)

azap edecek değiliz.”

(İsra suresi, 15. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Doğruluktan ayrılmamak gerektiğine

B) İnsanın, iradesine yön verebilmesine

C) Peygamberlere iman etmek gerektiğine

D) İbadetleri zamanında yapmak gerektiğine

E) Başkasının günahına ortak olunmayacağına


23. Aşağıdakilerden hangisi kişinin sorumluluk alanı

içindedir?

A) İnancı

B) Cinsiyeti

C) Doğum tarihi

D) Ana-babası

E) Akıl sahibi olması

Bu haber 265 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

11 Seviye Sınavlar

TEST 11 .SINIFLAR İÇİN İBADET,AHLAK,AKIL

TEST 11 .SINIFLAR İÇİN  İBADET,AHLAK,AKIL DİN KÜLTÜRÜ DERSİ SINAV 11.SINIFLAR 1.DÖNEM II .SINAV SORULARI

DİN DERSİ 11.SINIFLAR İÇİN TEST SORULARI

DİN DERSİ 11.SINIFLAR İÇİN TEST SORULARI DEĞERLER VE AHLAK

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 57
Haber 1116
Yorum 117
Haber Okuma 2248960
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi