BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
KUR'AN IN KONULARI TESTİ 12.SINIFLAR İÇİN

KUR'AN IN KONULARI TESTİ 12.SINIFLAR İÇİN

Tarih 26/Mayıs/2018, 22:35 Editör BİLGE BİLGE

KUR'AN-IN ANA KONULARI TEST SORULARI

12.SINIFLAR İÇİN  KUR’ANIN ANA KONULARI TESTİ

1. Müslümanlar için Kur’an’ı Kerim hayat kitabı özelliği taşımaktadır. Bu yüzden Kur’an’ın ezberlenmesine, onu doğru ve güzel okumanın kurallarının öğrenilmesine, özellikle Ramazan ayında karşılıklı okunmasına ve tamamının bir kez de olsa bitirilmesine önem verilmektedir. Bu parçada aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?

A) Hatim B) Tecvit C) Hizb  D) Hafızlık E) Mukabele

2. Kur’an-ı Kerim’deki harf ve kelimeleri en güzel ve doğru bir telaffuzla okumak amacıyla konulmuş kurallar bütününden oluşan ilimdir.Bu parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tilavet B) Tecvit C) Tedvin  D) Kıraat E) Tedris

3. Müslümanlar vahyin mesajını doğru anlamak ve doğru bir şekilde hayatlarına yansıtabilmek amacıyla Kur’an-ı Kerim’in kendi dillerinde çevirilerini yapmış ve Hz. Peygamberin  hadisleri ile vahyin indiği ortamla ilgili bilgilerden de  yararlanarak Kur’an’ın daha geniş açıklamasını defalarca yapmışlardır.Yukarıdaki altı çizili bölümde sözü edilen çalışmalara  verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefsir B) İcma C) Meal  D) Sünnet E) Mukabele

4. Hz. Peygamber vahyin geldiği gibi korunmasına önem verdiği için gelen vahiyler hem ezberleniyor hem de yazılıyordu.Bu bağlamda hangi ayetin hangi sure içerisine  konulacağı Cebrail tarafından Hz. Peygambere bildiriliyor o da kendisine bildirilen ayet ve surelerin yerlerini vahiy  kâtiplerine yazdırıyordu. Ayrıca sahabeyi vahiy dışında   bir şey yazmamaları için uyarıyordu. Böylece Kur’an’ı Kerim baştan itibaren herhangi bir unutma, hata ve yanlışlığa  karşı korumaya alınmış oluyordu. Buna göre Hz. Peygamberin sahabeyi Kur’an dışında bir şey yazmamaları konusunda uyarmasının nedeni

aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yazı malzemelerinin azlığı

B) Yazmayı bilen sahabenin azlığı

C) Vahyin yeteri kadar açık olması

D) Vahyin daha iyi anlaşılmasını istemesi

E) Vahye, kendi sözlerinin karıştırılmasından endişe etmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı Kerim’in tarihiyle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Hz. Ebubekir zamanında çoğaltılmıştır.

B) Değiştirilmeden aktarılması sağlanmıştır.

C) Ayetler, ezberleme yolu ile de korunmaya alınmıştır.

D) Kitap haline getirme komisyonu başkanı Zeyd bin Sabit’dir.

E) Yedi nüsha haline getirilip önemli merkezlere gönderilmiştir.

6. Hz. Peygambere vahiy yoluyla indirilen ayetler, vahiy

kâtipleri tarafından o dönemin yazı malzemeleri üzerine  yazılıyordu. Aşağıdakilerden hangisi ayetlerin yazıldığı bu malzemelerden  biri değildir?

A) Deri parçaları   B) Yassı kemikler  C) Ağaç kabukları        D) Papirüs kâğıtları E) Mermer parçaları

 

7. I. Hat sanatının gelişmiş olması

II. Hafızlık geleneğinin kesintisiz devam ettirilmesi

III. Dinî yapıların duvar süslemelerinde ayetlerin kullanılması

Numaralanmış durumlardan hangileri kültürümüzde

Kur’an’a verilen değerin göstergelerindendir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.

D) II ve III. E) I, II ve III.

8. “De ki: Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini  getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek  olsalar yine onun benzerini getiremezler.”  (İsra suresi, 88. ayet) Bu ayette Kur’an’ı Kerim’in aşağıdaki özelliklerinden  hangisi vurgulanmaktadır?

A) İlahi kaynaklı olması   B) Evrensel bir kitap olması  C) Arapça olarak indirilmesi

D) Kıyamete kadar geçerli olması    E) Kendine has bir iç düzeni olması

9. I. Kur’an-ı Kerim’de geçen her bir cümleye verilen özel  isimdir.                                                                                                        II. Kur’an-ı Kerim’de yer alan besmele lafzı ile ayrılmış  bölümlerin her birine verilen isimdir.

III. Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesini ve okunması kolaylaştırmak  için ayrılan yirmi sayfalık bölümleridir.Numaralanmış tanımların kavramsal karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

 I II III

A) Sure Cüz Ayet   B) Ayet Vahiy Sure  C) Ayet Sure Cüz  D) Sure Cüz Vahiy

E) Cüz Vahiy Ayet

10. Hz. peygamber; “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı  sarıldığınız sürece asla yolunuzu şaşırmayacaksınız: Allah’ın  kitabı ve peygamberinin sünneti.” buyurmuştur. Bu hadisten aşağıdaki yargıların hangisine varılabilir?

A) Sünnet, Kur’an’ın yerine hüküm belirleyebilir.

B) Peygamberin sünneti İslam’ı anlamak için yeterlidir.

C) Vahiy, sünnete başvurmadan tamamen anlaşılmaz  olarak kalır                                                                                                                                                                           D) Kur’an-ı Kerim ve sünnet İslam düşüncesinin temel  kaynaklarıdır.

E) Hadislerin doğru anlaşılması Kur’an’dan bağımsız  ele alınmasına bağlıdır.

11. Kur’an-ı Kerim yaklaşık 23 yıllık bir sürede ayet ayet veya  sure sure indirilmiştir. Bazı ayetler belli bir olayın ardından indirilmiş ve o olayla ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. Kur’an-ı Kerim’in bu şekilde indirilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bazı ayetlerin zor anlaşılması

B) Okuma yazma bilenlerin azlığı

C) İnsanların yavaş yavaş eğitilmeleri

D) İnsan ömrünün buna müsait olması

E) Ayetlerin ezberlenmesinin zor olması

12. “Bu Kur’an, Allah’tandır, başkası tarafından uydurulmuş  değildir; o kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve  konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır; bunda kuşku  yoktur, o âlemlerin Rabbindendir.”  (Yunus suresi, 37. ayet) Bu ayette Kur’an’ı Kerim ile ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bazı hükümleri açıklaması  B) Vahiy yoluyla gelmiş olması  

C) Şiir benzeri bir kelam olmadığı    D) Herkes tarafından anlaşılabileceği

E) Önce gelen vahiyleri tasdik etmesi

13. İslam’ın temel amacı insanları doğruya yönlendirerek  dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Bu amaçla birtakım ilkeler belirlemiştir. İnanç, ibadet ve ahlak konularını kapsayan bu ilkeler İslam’ın temellerini oluşturur.Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi bu ilkelere örnek  olarak gösterilemez?

A) “Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir.”(Hadis-i şerif)

B) “Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur.O, Rahman’dır, Rahim’dir.”(Bakara suresi, 163. ayet)

C) “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resule itaat edin ki size merhamet edilsin.”(Nur suresi, 56. ayet)

D) “Orada (cennette) koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.”(İnsan suresi, 13. ayet)

E) “Ancak, iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye  edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).”(Asr suresi, 3. ayet)

14. ● “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.”(A’râf suresi, 199. ayet)

● “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen  (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla  ululuk yarışına girebilirsin.” (İsrâ suresi, 37. ayet) Bu ayetlerde istenilen davranışlar gelen olarak aşağıdaki kavramların hangisi ile ifade edilir?

A) Örf B) Marûf C) Ahlak  D) Değer E) Gelenek

15. ● Sözlükte; bir şeyi süslemek ve güzel yapmak demektir.

● Terim olarak ise; Kur’an-ı Kerim’i güzel bir şekilde  okumak için uyulması gereken kuralları kapsayan bir ilimdir.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefsir B) Kıraat C) Tecvit  D) Mukabele E) Tilavet

16   Kur’an-ı Kerim’de temel olarak inanç, ibadet ve ahlak konularında ayetler yer almaktadır.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) “… Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin ve dini yalnız ona has kılarak ona yalvarın…”(Araf suresi, 29. ayet)

B) “Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.”

(Bakara suresi, 4. ayet)

C) “De ki: Bana ancak, ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh  olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz?” (Bakara suresi, 108. ayet)

D) “İnkâr edenlere gelince, onlara dünyada da, ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır.” (Al-i İmran suresi, 56. ayet)

E) “Yahudiler, ‘Üzeyr, Allah’ın oğludur’ dediler. Hıristiyanlar ise, ‘İsa Mesih, Allah’ın oğludur’ dediler. Bu,onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir...”(Tövbe suresi, 30. ayet)

17 . Kur’an-ı Kerim’de temel olarak inanç, ibadet ve ahlak konularında

ayetler yer almaktadır. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) “... Bir toplum kendilerinde bulunanı (iyi davranışlar)

değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ...”(Enfal suresi, 53. ayet)

B) “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar,öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.”(Âl-i İmran suresi, 134. ayet)

C) “Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O’nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.”(Hacc suresi, 62. ayet)                                                                                      D) “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol, beraberinde iman edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Muhakkak ki o yaptıklarınızı görendir.”(Hud suresi, 112. ayet)

E) “Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın; insanların mallarının değerini düşürmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermeyin.”(Hûd suresi, 85. ayet)

18. “Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?” (Kamer suresi, 17. ayet)Bu ayette Kur’an ile ilgili;

I. anlaşılması gerektiği,

II. Arapçasının kolay öğrenildiği,

III. insanın anlayabileceği bir hitap olduğu

hususlarından hangileri vurgulanmaktadır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.  D) II ve III. E) I, II ve III.

19  . Kur’an, insana Allah ve kâinat hakkında bilgiler vermiş  ve onun maddi ve manevi ihtiyaçlarını kendisine zararı  dokunmayacak şekilde karşılama yol ve yöntemleri hakkında birtakım ilkeler ortaya koymuştur. Bir rehber olan Kur’an bu yolla insanın bireysel, ailevi ve toplumsal düzenini sağlayarak iyi insan ve iyi toplum oluşturmayı hedeflemiştir.Çünkü Kur’an açısından ahirette iyiliğe kavuşmak dünyada iyi olmaktan geçer.Bu parçada Kur’an’ı Kerimle ilgili aşağıdakilerden  hangisine değinilmemiştir?

A) İnsana, hayatında rehberlik ettiğine

B) Ahiret hayatından örnekler aktardığına

C) İyilerden oluşan bir toplum hedeflediğine

D) Evren ve yaratıcısı hakkında bilgiler verdiğine

E) Bireysel ve toplumsal iyilik konusunda ilkeler belirlediğine

20. Kur’an’ı Kerim bütün insanlara hitap eden son ilahî kitaptır. Bu nedenle her Müslüman, Kur’an’ı Kerim’deki verilen  mesajları anlamaya çalışmak ve ondaki emir ve yasakları  öğrenmekle yükümlüdür. Bununla beraber Kur’an’ın dili Arapçadır ve bütün insanların Arapça dilini öğrenmeleri mümkün olmayabilir. İslam dünyasının bu soruna ürettiği pratik çözüm aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Kendi dillerinde Kur’an tefsirleri yazdırmak

B) Kendi dillerinde Kur’an’ın mealini hazırlamak

C) Her Müslümanın Arapça öğrenmesini sağlamak

D) Arapça metnini kendi dillerinin harfleri ile yazmak

E) Dili Arapça olan Müslümanlara kendi dillerini öğretmek

21. “Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek  onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgârları ve  gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip  çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette (Allah’ı anlatan) nice deliller vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet) Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?

A) Allah’ın varlığına dair delilleri düşünenler görebilir.

B) Evrende bir sebep-sonuç ilişkisinden söz edilebilir.

C) İnsan, akıl yetisini kullanarak birtakım hakikatlere ulaşabilir.

D) Allah, varlığının delillerini alışılagelmiş olaylarda sergilemektedir.

E) Allah’ın varlığının delilleri yalnızca gözün gördüğü

olaylarla sınırlıdır.

22. I. “Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi.Dedi ki: ‘Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?’De ki: “Onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir.”(Yasin suresi, 78 ve 79. ayetler) II. “Yoksa siz Yakup’un, ölüm döşeğinde iken çocuklarına, ‘Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?’ dediği, onların da, ‘Senin ilâhına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilâhı olan tek bir ilâha ibadet edeceğiz;bizler O’na boyun eğmiş Müslümanlarız.’ dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz?”(Bakara suresi, 133. ayet)

III. “Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah’a aittir. Güzel sözler ancak O’na yükselir.  Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır.İşte onların tuzağı boşa çıkar...”(Fâtır suresi, 10. ayet)Numaralanmış ayetlerde vurgulanan konular aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

 I II III

A) İnanç ilkeleri Ahiret hayatı Ahlak kuralları

B) İnanç ilkeleri İbadetler Ahlak kuralları

C) Ahlak kuralları İnanç ilkeleri İbadetler

D) İbadetler İnanç İlkeleri Ahlak Kuralları

E) İbadetler Ahlak kuralları Ahiret hayatı

Bu haber 488 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

12 Seviye Sınavlar

DİN KÜL 12 SINIFLAR TEST SORULARI

DİN KÜL 12 SINIFLAR TEST SORULARI 12 SINIFLAR DİN KÜL TEST SORULARI II DÖNEM II SINAV İÇİN

TEST HZ MUHAMMED'İ ANLAMA

TEST HZ MUHAMMED'İ ANLAMA HZ MUHAMMED'İ ANLAMA KONUSU TEST

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 58
Haber 1146
Yorum 116
Haber Okuma 2430714
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi