BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

DİNİN FARKLI YORUMLANMASI 11 LER İÇİN TEST

DİNİN FARKLI YORUMLANMASI 11 LER İÇİN TEST

Tarih 28/Mayıs/2018, 23:34 Editör BİLGE BİLGE

Testi 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
İslam Düşüncesinde Yorumlar -

  Testi 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
İslam Düşüncesinde Yorumlar -

DİNİN FARKLI YORUMLANMASI 11 LER İÇİN TEST

1. İslam tarihinde ortaya çıkan problemlere âlimlerin çözüm üretmeye çalışması ve dine aykırı düşmeyen farklı bütün yorumlar hakikatin ortaya çıkmasına katkı sağlayan çabalar olarak görülmelidir. Bunun için de İslam dünyasında  ortaya çıkan ve vahyin özüne ters düşmeyen tüm yorumlar,  farklılıkları temsil eden bir kültürün zenginliği olarak  görülmeli ve hoşgörü temelinde değerlendirilmelidir.

Bu parçada İslam düşüncesindeki farklı yorumlarla

ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?

A) Kolaylık sağladığına

B) İnsan ürünü olduğuna

C) Din değil dinin yorumu olduğuna

D) Düşünce zenginliğini gösterdiğine

E) Sorunlara çözüm arayışı olduğuna

2. Kur’an-ı Kerim’de;

● tek manalı olup yoruma ihtiyacı olmayan,

● manası başka bir açıklamaya ihtiyaç duyurmayacak

ölçüde açık seçik

olan ayetlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesânî B) Medenî C) Mekkî  D) Mücmel E) Muhkem

3. İslam’ın ana ilkelerinin genel hatlarıyla Kur’an’da belirtilmesiyle  beraber ayrıntılara çok fazla yer verilmemesi,

müteşâbih denilen manası kapalı ayetlerin varlığı, birtakım  siyasi sebeplerden ötürü hadis uydurulması, Yahudi

ve Hristiyanların İslam’a girmesiyle isrâiliyat denilen hikâ yelerin dini yorumlarda etkili olması, fetihler sebebiyle

farklı milletlerin, İslam’a girerken eski inanç ve geleneklerini de birlikte taşımaları ve farklı bölgedeki insanların

ihtiyaçlarının farklılaşması gibi durumlar ilk dönem Müslümanlarının karşılaştığı sıkıntıların başında gelmektedir.

Dolayısıyla karşılaşılan problemlere çözüm ararken işte bu faktörler iç içe geçmiş bir halde İslam düşüncesinde

bir şekilde yer almıştır. Bu parçada, İslam düşüncesinde yorum farklılıkların sebeplerinden hangisine değinilmemiştir?

A) Siyasi sebepler  B) Kültürel sebepler  C) Coğrafi sebepler  D) Dini metinlerden kaynaklanan sebepler

E) İnsan yapısından kaynaklanan sebepler

4. ● “Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü  misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartış-

maya her şeyden daha çok düşkündür.” (Kehf suresi, 54. ayet)

● “… Onun (Kur’an) bir kısım ayetleri muhkemdir ki

bunlar kitabın esasıdır, diğerleri ise müteşâbihtir.

Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak  ve onu (kişisel arzularına göre) te’vil etmek için ondaki

müteşâbihlerin peşine düşerler. Hâlbuki onun  te’vilini ancak Allah bilir; bir de ilimde yüksek pâyeye  erişenler. Derler ki: Ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır. (Bu inceliği) yalnız aklıselim sahipleri düşünüp anlar.” (Âl-i İmrân suresi, 7. ayet)  Bu ayetlerde İslam düşüncesinde yorum farklılıklarına etki eden;

I. insan yapısı,

II. dini metinler,

III. kültürel farklılık,

IV. coğrafi farklılık

gibi faktörlerden hangilerine işaret edilmiştir?

A)     Yalnız I. B) Yalnız IV. C) I ve II.   D) II ve III. E) III ve IV.

A)

5. İslam düşüncesinde “dinin inanç esaslarını veya amelî  hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce ekollerine” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarikat B) Mezhep C) Hizb  D) Tasavvuf E) Topluluk

6. İmam Şafii, dönemin ilim merkezlerini gezerken gördüğü  farklı bölgelerin geleneklerine aşina oldukça daha önce  bir konuyla ilgili verdiği bazı fetvalarını bulunduğu çevrenin  şartlarına göre gözden geçirmiş ve fetvalarında deği şikliğe gitmiştir.Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İslam’ın her kültüre özel ilkelerinin olması

B) Doğruların kültürden kültüre farklılık göstermesi

C) Âlimlerin verdikleri fetvaların çokça hatalar içermesi

D) Her fetvanın ancak belli bir bölge için geçerli olması

E) İslam’ın zaman ve mekâna göre yeniden yorumlanması  ihtiyacı

7. İslam gelmeden önce pek çok Arap kabilesi çöllerin yoğun olduğu Arap yarımadasında göçebe hayatı yaşamaktaydı;pek azı ise yerleşik hayata geçmişti ve olaylara bakışları  buna göre şekillenmişti. Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarına  etki eden;

I. sosyal,

II. kültürel,

III. coğrafi,

IV. insanın yapısı

gibi faktörlerden hangileri vurgulanmıştır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.  D) II ve IV. E) III ve IV.

8. Hz. Muhammed’in (sav.) vefatından sonra İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkmasının

öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam’ın farklı kültürel havzalara yayılması

B) Müslümanların farklı düşünce sistemleriyle karşılaşması

C) Müslümanların ortaya yeni çıkan problemlere çözüm  arayışları

D) Problemlerin artık peygamber tarafından çözülemeyecek olması

E) İslam’ın, problemlerin ayrıntıları yerine temel ilkelere  yer vermesi

9. Peygamberimizin vefatından sonra kimin halife olacağıyla  ilgili tartışmalar, ileri sürülen görüşler ve her görüşün ayet ve hadislerle delillendirilmesi çabaları birçok mezhebin  ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarına  etki eden;

I. siyasi,

II. dini metinler,

III. insanın yapısı,

IV. kültürel farklılık

gibi faktörlerden hangilerine vurgu yapılmıştır?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve IV.

D) II ve III. E) II ve IV.

10. Müfessirler Kur’an’ın doğru anlaşılması ve yorumlanması  için belli bir metodoloji geliştirmişlerdir. Öyle ki tefsir bir  ilim olarak ancak bu metodoloji çerçevesinde belirlenen  ilkelere bağlı kalarak yapılabilir. Arapçanın çok iyi bilinmesi, ayetlerin nüzul sebepleri, vahyin indiği dönemin özelliklerinin  iyi bilinmesi, ayetleri birbirleri ile bağlantılı anlama  faaliyeti bu ilkelerden bazılarıdır. Bunun gerekçesi ise Kur’an’ın, ancak belli bir yöntemle doğru anlaşılabilecek  olmasıdır. Dolayısıyla belli bir yönteme bağlı kalmadan  yapılan yorumların sağlıklı olmayacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu parçada vurgulanan husus aş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefsir ilminin niçin gerekli olduğu                   B) Kur’an’ın doğru anlaşılması gerektiği

C) Kur’an’ın yanlış anlamalara müsait olduğu  D) Kur’an’ı doğru anlamanın nasıl gerçekleştirileceği

E) Müfessirde bulunması gereken niteliklerin neler olduğu

11. Bir yolculukta sahabeden biri başından yaralanır. Yol esnasında   gusül abdesti alması gerekir ve arkadaşlarına  “Benim teyemmüm yapmam konusunda ruhsat olduğunu  düşünüyor musunuz?” diye sorar. Onlar da su varken teyemmüm  edemeyeceğini, dolayısıyla bir ruhsat olmadığını söylerler. Bunun üzerine adam gusletmiş ancak yarası  su alıp kötüleştiğinden dolayı ölmüştü. Durum Resulullah’a  bildirilince onlara şöyle çıkışmıştı: “Onu öldürdüler...  Bilmiyorlarsa sorsalar ya! Muhakkak ki cehalet hastalığının ilacı sormaktır…”

Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kişi bilmediğinden sorumlu değildir.

B) Soru sormanın zamanı ve yeri iyi bilinmelidir.

C) Hastalık halinde bile olsa dinin hükmü değişmez.

D) İslam’ın doğru anlaşılmaması yanlış uygulamalara sebep olur.

E) Bir konuda hüküm vermek için o alanda uzman olmak

 gerekmez

12. Sözlükte “bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinlemesine  kavramak” anlamına gelen fıkıh kelimesi İslam’ınilk dönemlerinde aynı anlamlarda kullanılmıştır. Ancak  Kur’an ve hadisin İslam toplumunun iki temel bilgi kaynağı olması sebebiyle kelime, genelde Kur’an ve hadis merkezli dini bilgiyi ve anlayışı ifade etmektedir. İslam toplumunda dini bilginin gelişip alt ilim dallarının oluşmasına paralel olarak fıkıh, hicri II. yüzyılın sonlarından itibaren İslam’ın uygulanmasına dair çözüm üretme anlamında sistemli bir ilim haline gelmeye başlamıştır. Sonuç olarak fıkıh, İslam’ın bireysel ve toplumsal hayata dair amelî hükümlerini bilmeyi ve bu konuyu inceleyen ilim dalını ifade eden bir terim olmuştur.Bu parçadan fıkıh kavramıyla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?

A) İslam düşüncesinde ortaya çıkan ilk ilim dalıdır.  B) Kur’an ve sünnete bağlı dini bir anlayışı ifade eder.

C) İslam’ın amelî yönüyle ilgili bir ilim dalının adı olmuştur.

D) İslam’ın uygulama alanına dair geliştirilen çözümleri kapsar.

E) İlim dalı olarak Hz. Peygamberden çok sonraları sistemleşmiştir.

13. Amelî-fıkhî yorumlarda ortaya çıkan problemleri çözmek  için bazı kaynaklara başvurulmuştur. Bu kaynaklarda bulunan  hükme ya da çözüme de delil denmiştir. Bu delillerin başında Kur’an ve Sünnet gelmektedir. Ancak ortada  olan probleme dair çözüm ya da hüküm eğer bu iki kaynakta bulunamamışsa çözüm için başka yöntemlerebaşvurulmuştur.Buna göre;

I. kıyasa başvurmak,

II. icmayı dikkate almak,

III. Roma hukukunu incelemek

gibi uygulamalardan hangileri bu yöntemlerdendir?

A) Yalnız II.              B) Yalnız III.           C) I ve II.               D) I ve III.   E) I, II ve III.

14. Asıl adı Muhammed bin İdris olan bu âlim, dinî yorum ve görüşlerinde bazen değişiklikler yapmıştır. Dönemin birçok ilim merkezlerini gezen ve buralardaki gelenekler  hakkında bilgi sahibi olan bu âlim, bazı fetvalarını, bulunduğu çevrenin şartları doğrultusunda zaman zaman gözden geçirmiştir. Bundan dolayı da onun Bağdat’ta bulunduğu dönemde yaptığı içtihatlar için “eski görüşü”,Mısır’daki içtihatları için de “yeni görüşü” tabirleri kullanılmıştır.Kendi adıyla bir fıkhî-amelî mezhep bulunan bu âlim   aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmam Şafii  B) Ebu Hanife   C) İmam Malik  D) Cafer-i Sadık  E) Ahmed bin Hanbel

15. ● Görüş ve uygulamalarında tabiin sözlerini de kaynak kabul eder.

● Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden  daha fazla önem verir.

● Günümüzde Mısır, Tunus, Cezayir, Fas ve Sudan’da  yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır.

● Dinin doğru anlaşılmasında, Hz. Peygamberin denetiminden geçtiği için Medine halkının örfü öncelikli bir

konuma sahiptir.

Bu bilgiler aşağıdaki amelî-fıkhî yorumlardan hangisine aittir?

A) Şafilik B) Malikilik C) Caferilik  D) Hanefilik E) Hanbelilik

16. İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklı dini yorumlar  genel olarak değerlendirildiğinde bu yorumlarla

ilgili,

I. İnsanlara kolaylık sağlamıştır.

II. Dinin evrenselliğinin bir sonucudur.

III. Değişime açık olmanın göstergesidir.

yargılarından hangilerine varılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II       D) II ve III. E) I, II ve III.

17. Amelî-fıkhî yorumların önderlerinin telif ettiği bazı eserlerşu şekildedir:

● Muvatta

● er-Risale

● el-Müsned

● Fıkhu’l-ekber

Aşağıdaki âlimlerden hangisinin eseri burada verilmemiştir?

A) İmam Şafii

B) Ebu Hanife

C) İmam Malik

D) Cafer-i Sadık

E) Ahmed bin Hanbel

18. Aşağıdakilerden hangisi Caferilikle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Günümüzde İran, Azerbaycan, Irak, Suriye yaşayan  Müslümanlar arasında yaygındır.

B) Namazda Kunut okumak ve ayaktayken elleri aşağıya salıvermeyi sünnet kabul ederler.

C) Her Müslümanın, dinî konularda içtihat edebilecek bir  düzeye ulaşmasını zorunlu görürler.

D) Cafer-i Sadık’ın inanç, ibadet ve muamelat konusundaki  görüşlerini esas alan bir oluşumdur.

E) Dinî konularda Kur’an-ı Kerim ve sünnetin yanı sıra  masum kabul edilen on iki imamın sözleri de delil kabul

edilir.

19. İslam düşüncesinde amelî-fıkhî yorumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Her amelî-fıkhî yorumun takip ettiği ayrı bir siyasi-itikadi  yorum vardır.

B) Farklılıklar, problemlere çözüm üretmede ortaya koydukları

yöntemlerden ileri gelmiştir.

C) İslam düşünce tarihinde günümüze ulaşmayan amelî-

fıkhî yorumlar da ortaya çıkmıştır.

D) Caferilikte, problemlerin çözümünde diğer dört mezhepte

kullanılmayan deliller kullanılmıştır.

E) Peygamberimizden sonra dininin uygulama alanına

yönelik ortaya çıkan problemlere çözüm arayışları

sonucu oluşmuşlardır.

20. Bu mezhep, ünlü bir hadis ve fıkıh âliminin görüşlerini esas alan ve onun adıyla anılan fıkhi bir yorumdur.

Bu amelî-fıkhî yorumda ibadetle ilgili karşılaşılan problemlerin çözümünde dinî metinler ve önceki   âlimlerin ortaya koyduğu çözümlere öncelik verilmiş  olup muamelat konularında ise “Eşyada asıl olan mübahlıktır.” ilkesine göre hareket edilmiştir. En belirgin  özelliklerinden biri de hakkında hüküm bulunmayan konularda hadis ve sahabe sözleri gibi nakli delillere başvurmayı ilke edinmiş olmasıdır. Günümüzde Suudi Arabistan’ın resmi mezhebi konumundadır.Sözü edilen bu amelî-fıkhî yorum aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Şafilik B) Malikilik C) Caferilik D) Hanefilik E) Hanbelilik

21. İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri farklıdır. İslam dini, insanların sahip oldukları bu yeteneklerini kullanmalarına imkân tanımıştır. Bunun en güzel örneği belki   de Hz. Peygamberin vefatından sonra ayet ve hadislerin  yorumlarından ortaya çıkan farklı görüş ve düşüncelere  bağlı farklı din anlayışlarının oluşmasıdır. Bu farklı anlayışlar   dinin kendisi değil onun bir yorumu olarak kabul edilmiş ve bu kabul dolayısıyla Müslüman toplumlarda canlı bir düşünce ortamı oluşmuştur.Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam’ın insanlardaki farklılıkları geliştirdiği

B) Düşünüşte insanların birbirinden ayrıldıkları

C) Farklı dini yorumların fikri bir zenginlik olduğu

D) Din ve din anlayışının birbirinden farklı olduğu

E) Farklı yorumların kaynağının Kur’an ve sünnet oldu-

Bu haber 461 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

11 Seviye Sınavlar

DİN KÜL DERSİ 11.SINIFLAR TEST SORU ÖRNEKLERİ

DİN KÜL DERSİ 11.SINIFLAR TEST SORU ÖRNEKLERİ DİN KÜL DERSİ 11.SINIFLAR TEST SORU ÖRNEKLERİ

NASIL BU HALE GELDİK?

NASIL BU HALE GELDİK? İSLAMI BIRAKINCA NEDEN KÖTÜ İNSAN YETİŞİYOR?

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 57
Haber 1129
Yorum 116
Haber Okuma 2384337
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi