BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
ALLAH İNANCI VE İNSAN 10.sınıf özet

ALLAH İNANCI VE İNSAN 10.sınıf özet

Tarih 23/Şubat/2021, 23:33 Editör BİLGE BİLGE

10.SINIF 1.ÜNİTE DİN KÜLTÜRÜ DERS NOTLARI

10.SINIF 1.ÜNİTE DİN KÜLTÜRÜ DERS NOTLARI
ALLAH İNANCI VE İNSAN
✓ Allah’a iman, İslâm’ın inanç esaslarını oluşturur.
✓ Allah’a inanmak , ergenlik çağına gelmiş ve akıl sahibi her insanın sorumluluğudur.
✓ Allah’a inanmak insanda Fıtridir.(İNSANIN FABRİKA AYARLARINA YÜKLENMİŞTİR,Doğuştandır.)Kur’an-ı kerim ve Peygamber
Efendimizin hadislerinde Allah inancı insanın doğuştan yüce bir yaratıcıya inanacak
şekilde yaratıldığı belirtilir.’’(Resulüm!)Sen yüzünü hanif olarak dine ,Allah insanları
hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratılışında değişme yoktur.İşte
dosdoğru din budur.Fakat insanların çoğu bilemezler.’’
(Rum suresi,30.ayet)
‘’Her doğan(çocuk) Fıtrat üzere doğar.’’(Hadis-i Şerif)

Allah inancının İnsan Hayatına Kazandırdığı Faydalar:
➢ Allah’a iman eden insan ruhu huzurlu ve doygundur.’’ Bilesiniz ki Kalpler ancak Allah’ı
anmakla huzur bulur.
(Ra’d suresi,28.ayet)
➢ Allah’a inan kişide sorumluluk duygusu ön plandadır.
➢ Allah’a inan bir kişi ‘’Ben kimim ?Bu dünyada niçin varım? Yaratılış amacım nedir? gibi
sorulara cevap bulur.
➢ Allah’a inan kişi karşılaştığı engeller ve güçler karşısında ümidini yitirmez, bunların bir
imtihan olduğunu bilir.
➢ Allah inancı insana yön verir, insanın ölçülü olmasını ,hiç kimseye haksızlık
yapmamasını ,yardımsever, adaletli, yüksek ahlaklı ve erdemli olmasını sağlar.
➢ Allah inancı insanların haklarına saygılı olmayı, kişisel çıkarları için diğer insanlara
haksızlık etmekten uzak durmayı sağlar.
➢ Allah inancı insanın evrene ve yaratılmış diğer varlıklara bakışını değiştirir.

ALLAH’IN VARLIĞI VE BİRLİĞİ
• İslam âlimleri, Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili delillerin gerekliliğini imanı, taklid-i
imandan tahkiki iman seviyesine çıkarmak olduğunu söylemişlerdir.

• İman konusunda akla gelen şüpheleri gidermek için delillere gerek olduğunu ifade
ederler.
• Kur’an ,insanın aklını ve duyu verilerini kullanarak Allah’ın varlığına zorunlu olarak
gidebileceğini öngörür.

ALLAH’IN VARLIĞI VE BİRLİĞİ İLE DELİLLER:
1)Sırf Akıldan Çıkarılan Deliller:Ontolojik Delil(Varlık Delili, Ekmel Varlık Delili)
2)Dış Alemden Çıkarılan Deliller:Kozmolojil Delil(Gaye ve Nizam Delili) ve Teolojik Delil
3)İnsanın Manevi ve Ruhi Alemden Çıkarılan Delilller:Dini Tecrübe Delili

1)SIRF AKILDAN ÇIKARILAN DELİLLER:

A)ONTOLOJİK DELİL(VARLIK DELİLİ,EKMEL VARLIK DELİLİ):

✓ İnsanın doğası yüce bir yaratıcıya inanma eğilimi taşır. Bu delil Allah’ın varlığını
insanın zihninde oluşan bir düşünceden hareketle ispatlamaya çalışır.
✓ Buna göre insanın zihninde mükemmel(ekmel) varlık düşüncesi mevcuttur.Bu
düşünce insanın kendi ürettiği bir şey değildir.İşte bu mükemmel varlık düşüncesi
insana kendisi mükemmel Allah’tan gelmiştir.
✓ Ekmel varlık delilini İslam düşüncesinde ilk kullanan kişi Farabidir.
✓ Ekmel varlık delilini Batı Felsefesinde sistemli hale getiren kişi Descartes olmuştur.
✓ ‘’İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki ,onun gerçek
olduğunu,Onlara iyice belli olsun..’’(Fussilet suresi,53.ayet) ayetinde de belirtildiği
gibi insan kendi iç dünyasını dinleyerek Allah’ın varlığına ulaşabilir.

B)DIŞ ALEMDEN ÇIKARILAN DELİLLER:
A)KOZMOLOJİK DELİL(GAYE VE NİZAM DELİLİ):
✓ Dış dünyada gördüğümüz varlıkların sahip olduğu düzen ve amaçtan hareketle
Allah’ın varlığını ve birliğini ispatlamaya çalışır.
✓ Bu delil islam âlimleri tarafından en çok kullanılan delillerden biridir.
✓ ‘’Kur’an’ı kerim’deki ‘’Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.’’(Rahman
suresi,5 ayet)
‘’Şüphesiz ,göklerin ve yerin yaratılışında ,gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde,
insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde ,Allah’ın gökyüzünden indirip
kendisiyle ölmüş toprağı diriltiği yağmurda,yeryüzünde her çeşit canlıyıyaymasında,rüzgârları
ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için
delilller vardır.’’(Bakara suresi,164.ayet)
ayetlerde evrendeki düzen vegayenin Allah’ın
birliğinin delillerinden olduğu bildirilir.
✓ Evrendeki düzen ve uyum bize bu düzenin bir yaratıcısı olduğunu gösterir.Evrendeki
düzen Allah’ın varlığının delillerinden biridir.
‘’Rabbimiz, her şeye yaratılışını(Özelliğini yükleyip ) verip sonra onu doğru yola iletendir.(Tâhâ suresi,50.ayet)

Gaye ve Nizam Deliline Örnekler:
➢ Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
➢ Mevsimlerin oluşumu
➢ Yağmur ve karın yağması
➢ Gezegenlerin belli bir hızda dönmesi
➢ Evrende bulunan her şeyin madde ve atomlarda oluşması
➢ Her varlığın üremesinin değişik şekillerde olması ve belli şartlara bağlanması

3)İNSANIN MANEVİ VE RUHİ ALEMİNDEN ÇIKARILAN DELİLLER:
A)DİNİ TECRÜBE DELİLİ:İnsanın kişisel tecrübesiyle yaşadığı ve sonuçta onu inanmaya
götüren manevi deneyimleri esas alan delildir.

B)AHLAK DELİLİ:Yüce Allah’ın varlığını bir bilgi meselesi olmaktan çok erdemli bir hayatın ön
şartı olarak ele alır. Buna göre insanın ahlaki olarak en iyiye ulaşması için bunu sağlayacak bir
varlığın olması gerekir.

ALLAH’IN İSİM VE SIFATLARI:
✓ Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak iman esaslarındandır.
✓ Allahu Teâla bildiğimiz hiçbir varlığa benzemediği için onun nasıl bir varlık olduğu akıl
ve duyu organlarıyla kavranamaz.İnsan Allah’ıonun bildirdiği isim ve sıfatlardan
tanıyabilir.
✓ Kur’an’da Allah’ı kısa ve özli biçimde ihlas suresinde tanıtılır.
‘’De ki: O ,Allah birdir.Allah samedtir.((Her şey o’na muhtaçtır.O, hiçbir şeye muhtaç
değildir.)O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

ALLAH’IN İSİMLERİ
Esma-i Hüsna:Allah’ın isimlerine ‘’en güzel isimler’’ anlamında Esma-i Hüsna denir.
‘’En güzel isimler Allah’ındır.O halde o’na o güzel isimlerle dua edin...’’(A’raf suresi,180.ayet)
✓ Kur’an’ı kerim ve hadislerde Allah’ın ismlerinden bahsedilmiştir.En çok anılan ve
bahsedilen surelerden biri Haşr suresinin 22-24 ayetlerde yer alan isimler;
Er- Rahman:Merhameti sonsuz olan
Er-Rahim:Ahirette sadece mü’min kullarına merhamet eden
Melik:Mülkün sahibi
Kuddüs:Eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan
Selâm:Barış ve esenlik veren
Mü’min:Kullarına emniyet veren,kendisine güvenenleri korkudanemin kılan
Müheymin:Bütün işleri düzenleyen ve koruyan
Azîz:İzzet sahibi,galip olan
Cebbâr:Dilediğ her durumda mutlak iradesini yürüten
Mütekebbir:Her şeyde ve her durumda mutlak iradesini yürüten
Hâlik:Takdir ettiği gibi yaratan
Bâri:Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan
Musavvir:Varlıklara şekil veren
Ayete’l kürsi 255.Ayette Allah’u Teâla’nın İsimleri:
Hayy:Diri olan
Kayyum:Her şeyin yerli yerinde durmasını sağlayan;gökleri ,yeri ve her şeyi ayakta tutan

Aliyy:İzzet şerefi ve hükümranlık bakımından en yüce olan
➢ Hz.Peygamber bir hadisinde Allah’ın 99 ismi olduğu bildirilmekle beraber bu sınırlama
için değil, en meşhur isimler olması sebebiyledir.
➢ Allah’ın isimleri vahiyle bildirildiği için değişmez.
➢ Hz. Peygamber bir hadisinde,Yüce Allah’ın 99 ismini sayanın(ezberleyen,anlayan ve
hayatına uygulayanın) cennete gireceğini müjdeler.
Allah’ın Sevgi ve Merhametini İfade eden bazı isimler:
Afuv:Affedici olan
Halîm:Allah’ın yarattıklarına karşı yumuşak ve şefkatli olan
Raûf:Çok merhametli olan
Kerîm:Cömert,kerim sahibi

Allah’ın Kudretini İfade eden bazı isimler:
Kâbız:Her şeyi sonsuz kudreti altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan
Kadîr:Kudret sahibi, istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olan
Kayyum:Gökleri,yeri ve her şeyi ayakta tutan

ALLAH’IN SIFATLARI
✓ Allah’a iman, inanç esaslarının temelini oluşturur.
✓ Bizler Allahu Teala’yı gözle göremeyiz ancak onun var olduğuna inanırız.
✓ Biz Allah’ı tanıtırken ve anlatırken bazı sıfatlar kullanırız.
✓ Genel olarak sıfatları iki kısımda incelememiz mümkündür. Zati Sıfatlar ve Subuti
Sıfatlar.
1.ZATİ SIFATLAR:Sadece Allahu Teala’ya mahsus olan ve ondan bulunan özelliklere zati
sıfatlardenir.
✓ Hiçbir varlığın bu sıfatlarla bir ortaklık ve benzerliği mümkün değildir.
2.SUBUTİ SIFATLAR:Allah ile beraber başka varlıkların sınırlı olarak sahip olduğu sıfatlardır.
✓ Yüce Allah’ın zatına nispet edilen,nasıl olduğunu,mükemmeliyetini ve yetkinliğini
belirten sıfatlardır.
ZATİ SIFATLAR:
1)VÜCUD:
Var olmak anlamına gelir. Allah vardır ve varlığı zorunludur. Bu sıfatın zıddı olan
yokluk Allah hakkında söz konusu değildir.

2)KIDEM:Ezeli olmak ,başlangıcı olmamak anlamına gelir.Bu sıfatın zıddı olan sonradan olmak
Allah için söz konusu olmaz.
3)BEKA:Varlığın sonu olmamak, ebedi olmak anlamına gelir.Bu sıfatın zıddı olan sonu olmak
Allah için söz konusu değildir.
4)VAHDANİYET:Allah’ın zat,sıfat ve fiillerinde bir ve tek olması,eşi,benzeri ve ortağının
bulunmaması anlamına gelir.

5)MUHALEFETÜN Lİ’L HAVADİS:Yüce Allah’ın hiçbir varlığa benzememesidir.
6)KIYAM Bİ NEFSİHİ:Varlığı kendiliğinden olmak,var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç
duymamak anlamına gelir.

SUBUTİ SIFATLAR:
1)HAYAT:Diri ve canlı olmak anlamına gelir.Bu sıfatın zıddı olan ölü olmak Allah hakkında söz
konusu değildir.
2)İLİM:Bilmek anlamına gelir. Yüce Allah geçmişi, geleceği, açık ve gizli her şeyi bilir.Onun ilmi
artmaz, eksilmez, sınırsız ve ezelidir.
3)SEMİ:İşitmek anlamına gelir.Yüce Allah gizli, açık, yavaş-yüksek her şeyi işitir. Bu sıfatın
zıddı olan sağırlık Allah hakkında düşünülemez.

4)BASAR:Görmek anlamına gelir.Allah hiçbir şart ve araca bağlı olmaksızın yakın-uzak,gizli-
açık her şeyi görür.Bu sıfatın zıddı olan görmemek Allah için söz konusu değildir.

5)İRADE:Dilemek anlamına gelir .Bu sıfatın zıddı olan görmemek Allah için söz konusu olmaz.
6KUDRET:Gücü yetmek anlamına gelir. Yüce Allah’ın her şeyi yapmaya ve yaratmaya gücü
yeter. Onun gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yoktur.
7)KELAM:Söylemek, konuşmak anlamına gelir. Yüce Allah’ın konuşması vahiy yoluyladır. Bu
sıfatın zıddı olan konuşmamak ve dilsizlik Allah hakkında söz konusu değildir.
8)TEKVİN:Yaratmak anlamına gelir. Yüce Allah’ın canlıları yaşatması, rızıklandırması,
öldürmesi, tabiat olayların meydana gelmesi tekvin sıfatının sonuçlarıdır.

KUR’AN-I KERİM’DE İNSAN VE ÖZELLİKLERİ
✓ Kur’an-ı kerim’de insan fıtrat üzere ve mükemmel ,iyi-kötü,güzel-çirkin her şeyi
yapabilecek bir donımla yaratıldığı belirtilmiştir.
‘’Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin
ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş,onu kötülüklere gömen de ziyan
etmiştir.’’
(Şems suresi,7-10 .ayetler)
✓ İnsan ,Allah’ın diğer tüm yarattıklarından üstün gördüğü ,şerefli saydığı varlıktır.
‘’Andolsun,biz insan oğlunu şerefli kıldık.Onları karada ve denizde taşıdık.Kendilerini en güzel
vetemiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.’’(İsra
suresi,70. Ayet)


✓ Kur’an’a göre insan tüm varlığın onun hizmetine verildiği yeryüzünün halifesidir.
‘’Hani Rabbin meleklere ‘’Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım’’demiştir. Onlar,’’Orada
bozgunculuk yapacak,kan dökecek birini mi yaratacaksın?Oysa biz sana hamd ederek daima
seni teşbih ve takdis ediyoruz.’’demişler.Allah da,’’Ben sizin bilmediğinizi bilirim
demişti.’’(Bakara suresi,30. Ayet)
✓ Allah insanı en güzel(Ahsen-i Takvim) şekilde yaratmıştır.
‘’Muhakkak ki biz insanı en güzel şekilde yarattık.’’(Tin suresi,4. Ayet)(Bu ayeti,fen bilimleriyle araştırarak öğrenmek gerekir!)
✓ Kur’an’a göre olumlu insanın en temel özelliği,yüce yaratıcıya inanması ve bu
inancının gereği olarak salih ameller işlemesidir.
‘’Onlar,Allah’a ve ahiret gününe inanırlar;iyiliği emreder,kötülükten menederler;hayırlı işlere
koşuşurlar .İşte bunlar iyi insanlardır.(Âl
-i İmran suresi,114. Ayet)
❖ İnsan doğuştan iyi veya kötü olarak gelmez.Bunlareı yapabilme kabiliyeti ile dünyaya
gelitr.
❖ İnsan Allahü Teala’ya karşı sorumludur.
‘’Şüphesiz biz emaneti(Evreni anlama ,çözme görevini ve bu  sorumluluğu) göklere ,yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler,ondan çekindiler onu insan yüklendi...’’(Ahzab suresi,72. Ayet)
❖ Kur’an’da insanın birtakım olumsuz özellikleri bildirilir. Kur’an’a göre insan;sabırsız
,aceleci,nankör,maddiyata ve rahatına düşkün,cimri,kibirli,unutkan,bilgisizce
tartışan,ümitsizli,k ve karamsarlık eğilimi taşıyan bir yaratılışa sahiptir.
‘’Gerçekten insan,pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır.kendisine fenalık dukunduğunda
sızlanır,feryat eder.Ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir.’’(Me’âric suresi,19-21.ayetler)

İNSANIN ALLAH İLE İRTİBATI
İnsanın Allah İle İrtibat Yolları:

1)İbadet
2)Dua
3)Kur’an okumak
4)Tövbe ve İstiğfar

❖ İnsanın Allah ile nasıl iletişim kuracağını kur’an-ı kerim ve Hz.Peygamberin(s.a.v) söz
ve uygulamalarından öğrenilir.

1)İBADET:İbadet sözlükte ‘’Boyun eğmek,itaat etmek,kulluk etmek,Allah’a
yönelmek,tapmak’’anlamına gelir.İbadetin bir dar biri geniş olmak üzere iki tanımı vardır.
Dar anlamda ibadet:İbadet deyince aklımıza ilk gelen,namaz,oruç,zekat ve hac ibadetlerdir.
✓ Bu ibadetler kur’an’da kesin olarak emredilen ibadetlerdir.
✓ Bu ibadetlerin belirli zamanı ve uygulama şekli vardır.

Geniş anlamda ibadet:Kişinin Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapmış olduğu her güzel
davranış dinimizde ibadet olarak kabul edilir.
✓ Namaz kılmak,oruç tutmak,zekat vermek,sadak vermek,insanlara iyilik yapmak,doğayı
korumak,okumak,araştırmak,buluş yapmak,teknoloji üretmek,adaletli olmak da ibadetler arasında sayılır.
Salih Amel:Geniş anlamlı ibadet tanımı kapsamındadır.
✓ Kişinin gerek çevresi gerekse kendisi için yapmış olduğu faydalı ve yararlı olan her
şeye denir.
✓ Örneğin;Doğayı korumak,engellilere yardım etmek,okul yaptırmak gibi şeyler salih
amel kapsamındadır.
✓ İnsanın yaratılış amacı Allah’a kulluk etmek ve ona olan bağlılığını göstermektedir.
‘’Allah’ın göklerin,yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir.Şu halde o’na ibadet et ve o’na
ibadet etme de sabırlı ol...’’(Meryem suresi,65.ayet)
✓ İbadet yalnızca Allah’a ve yalnızca Allah rızası için yapılır.
‘’De ki: Şüphesiz benim namazım,ibadetlerim,hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi
Allah içindir.’
’(En’am suresi,162. Ayet)(Müslüman ,Allah eksenli yaşar ve Her yer ve  zamanda Allah beni görüyor ,düşüncesiyle yaşar!)
✓ İbadetlerde süreklilik esastır.
Peygamberimiz ‘’en hayırlı ibadetin az ama devamlı olanı’’ olduğunu bizlere bildirmiştir.

2)DUA:
✓ Kelime olarak Dua ‘’çağırmak,seslenmek,,dilemek,yardım isteğinde bulunmak’’gibi
anlamlara gelir.
*-ÖNCE EL DUASI SONRA DİL DUASI GEREKİR.İNANMAK VE İMANINA UYGUN DAVRANMAK VE BU YOLDA GİDERKEN,MOTİVASYON/ESİN KAYNAĞI,İTİCİ GÜCÜ UNUTMAMAK GEREKİR.ZİRA SADECE DUA İLE ZULMÜ,HIRSIZLIĞI KÖTÜLÜLÜĞÜ DURDURAMAZSINIZ!
✓ İnsanın ,Allah’ın yüceliği ve büyüklüğü karşısında kendi zayıflığını kavrayıp bütün
varlığıyla ona yönelerek yalvarması,sığınması,şükretmesi,övmesi istek ve dilekte
bulunmasıdır.
✓ Allah’ın isimlerinden biri ‘de ‘’el-Mucib’’tir.Bu isim dualara karşılık veren
anlamındadır.
✓ Dua yalnızca Allah’a yapılır.Duada aracı koyulmaz.
‘’Yalnızca sana ibadet eder,yalnız senden yardım dileriz’’(Fatiha suresi,5. Ayet)
✓ Duanın özel şartları ,özel bir yeri ve kuralları yoktur.İnsan içinden geldiği her zaman
ve mekanda Allah’la iletişim kurabilir.
✓ Sadece zor zamanlarda değil,mutlu zamanlarda da şükürle dua edilmelidir.
✓ Allah insana her şeyden daha yakındır.İnsan dua ile her endişesini ,ümidini
,korkusunu ,pişmanlığını Allah’a açabilir.
‘’Kullarım,beni senden sorarlarsa ,(bisinler ki) gerçekten ben onlara çok yakınım.Bana dua
edince ,dua edenin duasına cevap veririm..
.’’(Bakara suresi,186. Ayet)
✓ Dua da samimiyet önemlidir.DUA ,TERAPİDİR.
✓ Allah’ın dualara cevap verişi her zaman bizim istediğimiz yönde olmayabilir.

‘’Acele etmedikçe her birinizin duası kabul edilir.Bu sebeple (acelecelik yüzünden)insan ,dua
ettim de kabul olunmadı der.’
’Hadis-i şerif
✓ Duada hayırlı ve güzel şeyler istenmeli,haram ya da mekruh olan,Allah’ın
hoşlanmadığı şeyler için dua edilmemelidir.
‘’Kendinize hayırdan başka dua etmeyin.Çünkü melekler söylediğiniz şeylere
‘’Amin’’derler.’’(Hadis-i şerif)

3)KUR’AN OKUMAK:
✓ Kur’an kelime anlamı’’okumak ve toplamak’’demektir.
✓ Hz. Muhammed’e bütün insanlara iletilmek üzere gönderilen Allah’ın son vahyi ve
ilahi kelamıdır.
✓ Dini literatürde kur’an’ı kerim okumaya ’’kıraat ve tilavet’’denir.
Kıraat:Kur’an’ı kerim’i ibadet amacı i,le yüzünden veya ezbere okumaya kıraat denir.
Tilavet:Kur’an’ı kerim’i okuyup ,anlayıp hayatında uygulamaya ise tilavet denir.
Tertil:Kur’an-ı kerim’in kalpte hissedilerek sindire sindire okunmasına ise tertil denir.
✓ Kişi kur’an’ı anlamak ve hayatında uygulamak için okumalıdır.
‘’(Resulüm!)Sana bu mübarek kitabı,ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsın diye
indirdik’’(Sa’d suresi,29. Ayet)
 *- HAYATA YOL GÖSTERİP HÜKMEDEMEYEN DİN ,DİN DEĞİLDİR,İSLAMI HAYATINA YANSITAMAYAN KİŞİNİN DE İSLAMI EKSIKTIR.Prf.Dr Seyyid Kutup
✓ Kur’an’ı okumak ve anlamını öğrenmek için her müslüman’ın görevidir.
‘’......Bana müslümanlardan olmam ve kur’an okumam emredildi....’’(Neml suresi,91,92.
Ayetler)
Peygamberimiz de ‘’İçinde (kalbinde) kur’an’dan bir şey bulunmayan kimse harap olmuş bir
ev gibidir.’’buyurmuştur.
‘’Sizin en hayırlınız kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.’’(Hadis-i Şerif)

4)TÖVBE VE İSTİĞFAR:
TÖVBE:

✓ Dönüş,günahtan pişmanlık duymak,vazgeçmek ,günahı terk etmek anlamına gelir.
✓ İnsanın işlediği bir hatadan ötürü Allah’tan bağışlanmayı dilemesine ve bir daha
yapmayacağına dair söz verip o hatadan vazgeçmesine tövbe denir.

İSTİĞFAR:
✓ Örtmek ,perdelemek,kirden,pastan korumak,bağışlanmak anlamlarına gelir.
✓ Kişinin günahlarının bağışlanması için Allah’tan af dilemesine istiğfar denir.
✓ Tövbe de fiili bir eylem ,hatadan vazgeçiş vardır.İstiğfarise dil ile yapılan sözlü af
dilemedir.Tövbe ,istiğfardan daha kapsamlı bir kavramdır.
‘’Rabbinize istiğfar edin,sonra o’na tövbe edin buyrumaktadır.’’(Hus suresi,3. Ayet)

✓ Allah’ın güzel isimlerden olan ‘’Gafur’’ ve ‘’Gaffar’’ günahları örten,bağışlayan,istiğfar
edeni,kendisinden af dileyeni affeden demektir.Tevvab ise ,tevbeleri çokça kabul
eden demnektir.
‘’O ,kullarının tövbesini kabul eden,günahlarını bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.’’(Şura
suresi,25 ayet)
✓ İslam inancında tövbe edilecek tek varlık Allah’tır, günahları bağışlama yetkisi olan
tek varlık da Allah’tır.
✓ Kur’an’da son nefeste yapılan iman ve tövbenin kabul edilmeyeceği belirtilit.
‘’Yoksa makbul tövbe ,kötülükleri yapıp da sonra kendilerine ölüm gelip çatınca ,’’İşte ben
şimdi tövbe ettim
’’diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerin tövbesi de değildir...’’(Nisa
suresi,18. Ayet)
Hz.Peygamber (s.a.v) bir hadiste şöyle buyurur:’’Günahlarına tövbe eden hiç günah
işlememiş gibidir.’’(Hadis-i Şerif)
Nasuh Tövbe:Kur’an’da samimi ve içten,günaha bir daha dönmemeye karar vermek için
yapılan tövbeye denir.

KUR’AN’DAN MESAJLAR:RUM SURESİ 18- 27.AYETLER)

Bu haber 135 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İNANÇ ESASLARI

ALLAH’IN VARLIĞININ, BİRLİĞİNİN DELİLLERİ (KANITLARI)

ALLAH’IN VARLIĞININ, BİRLİĞİNİN DELİLLERİ (KANITLARI) ALLAH’IN VARLIĞININ, BİRLİĞİNİN DELİLLERİ (KANITLARI)

Katolik rahibeydi İslam'ın kusurlarını bulmak için Kur'an'ı açınca olan oldu

Katolik rahibeydi İslam'ın kusurlarını bulmak için Kur'an'ı açınca olan oldu Katolik rahibeydi İslam'ın kusurlarını bulmak için Kur'an'ı açınca olan oldu

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 54
Haber 1234
Yorum 118
Haber Okuma 2690095
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi