BİLGECE BAKIŞ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ SINAV SORULARI TESTİ 1DNM 1 SINAV

9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ SINAV SORULARI TESTİ 1DNM 1 SINAV

Tarih 06/Ocak/2022, 23:41 Editör BİLGE BİLGE

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9 .SINIFLAR İÇİN 1.SINAV SORULARIDIR

İSİM/SOYİSİM…………………………………………….. …-B-GRUBU………NO:…………. SINIF:…9………………  ŞUBE:…………  ………/………./202…

202..-202.. EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI ……………………………………………………. LİSESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9 .SINIFLAR İÇİN 1.SINAV SORULARIDIR.

1. • İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık’. derler.” (Bakara suresi, 8. ayet) Bu ayette değinilen kişilerle ilgili kavram aşağıdaki­lerin hangisidir?

A) Mümin             B) Kafir           C) Müşrik             D) Münafık                  E) Müslim

 

2-“Düşünme, anlama, kavrama gücü, hafıza, bellek, kav­rayış, zek┠gibi anlamlara gelen kavram aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Bilgi             B) Akıl                     C) Duyular                   D) Rüya           E) Zan

 

 

3--“Kim iman ettikten sonra Allah’ı inkâra saparsa -kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu başka- kim kalbini inkâra açarsa işte Allah’ın gazabı bun­laradır; bunlar için çok büyük bir azap vardır.” (Nahl suresi, 106. ayet) Bu ayete göre imanla ilgili,

I. Kalpte saklanmalıdır.              II. Dil ile ikrar etmek şarttır.               III. Özü kalp ile tasdik etmektir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.        B) Yalnız     II.            C) Yalnız III.     D) I ve II.                  E) II ve III.

 

4-“Yeryüzünde birbirine komşu bahçeler, üzüm bağları,ekinler; filizlenmiş,çatal gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları

vardır; hepsi bir tek su ile sulanır. Aynı topraktan farklı ve birbirinden üstün meyve sebze çıkartırız. İşte bunlarda akıllarını

kullanan insanlar için ibretler vardır.” (Rad suresi, 4. ayet)  Bu ayette hakikate ulaşmak için;

I. duyularla elde edilen veriler üzerinde düşünmek,

II. varlıkların değişimlerinden dersler çıkarmak,

III. varlıklar arasındaki sebep-sonuç ilişkisine dikkat etmek

hususlarından hangileri vurgulanmaktadır?

A) Yalnız II.       B) Yalnız III.        C) I ve III.                 D) II ve III.                  E) I, II ve III.

 

5-“Ey iman edenler! Size bir fâsık(Helal haram kaygısı olmayan kişi) bir haber getirirse, bilmeyerek  bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.”(Hucurat suresi, 6. ayet)

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haberi getirenin kim olduğuna bakılması gerektiği                           B) Bilginin kimden geldiğine dikkat edilmesi gerektiği

C) Edinilen ilk bilgiyle harekete geçilmemesi gerektiği                          D) Bilginin kaynağı ve doğruluğunun araştırılması gerektiği

E) Davranışın sebep olduğu sonuçtan yapanın etkileneceği

 

6-Evreni denge düzenlerle yaratan Allah,bunların öğrenilmesini,bilimler yoluyla bilinmesini emrederek,”OKU:Araştır,öğren,üret,gör,iman et”demiştir.Bu yargıya aşağıdakilerden hangisi uymaz!                                                                                                                                                         

 A-“…Deki araştırıp öğrenmiş bilginlerle ,bilmeyenler bir olur mu?(Zümer suresi 9.ayet)                                                                                                                    B-“Bilmiyorsanız,her konuda bilen/uzmanlara sorunuz”(Nahl suresi 43)                                                                                                                                  

C-“Bilgi öğrenme yoluna çıkana Allah Cennete gitmeyi kolaylaştırır”(Tirmizi ilim 19)                                                                                                                 D-“Hayatta şunlardan biri ol,Ya öğrenen,Ya öğrenci,ya dinleyen ya da bu sayılanları seven ol,5.si olma helak olursun!                                                                     E-De ki göklerde/uzayda,yerde Allah’tan başka kimse gaybı/uzak geleceği,ne zaman diriltileceklerini  bilemez

 

7-“ “Devenin nasıl düzenlendiğine, atmosfer ve uzayın nasıl yükseltilip düzenlendiğine,

dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?” (Gaşiye suresi, 17-20. ayetler)

• “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri  ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için ibretler/öğrenilecek bilgiler vardır.”(Al-i İmran suresi, 190. ayet) Bu ayetlerde;

I. akıl,                                            II. vahiy,                                                       III. duyular

gibi bilgi kaynaklarından hangilerine vurgu yapılmaktadır?

A) Yalnız I.                            B) Yalnız II.                       C) I ve III.                            D) II ve III.                            E) I, II ve III.

 

8--“İnsanın nesneler ve olaylar arasında neden sonuç ilişkisi  kurmasını, düşünmesini, anlama ve kavramasını, iyiyi

kötüden, doğruyu yanlıştan ayırabilmesini sağlayan bilgi  kaynağı” aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlham              B) Hayal               C) Hiss-i selim                 D) Akl-ı selim                 E) Duygular

 

9- Aşağıda kilerden hangisi  iman kavramıyla ilişkilendirilemez?

      A-Tahkik               B-Taklid           C-Tastik         D –Zan      E-İkrar

 

10-Bir kimsenin mümin olabilmesi için kelime-i şehadeti kal­ben onaylaması gerekir. Bu cümledeki “onaylamak” kelimesinin anlamı aşa­ğıdakilerden hangisidir?  

A) İtiraz etmek    B) İman etmek     C) İkrar etmek    D) İnkâr etmek     E) Tasdik etmek

 

11-Din ve bilimin insan hayatındaki yeri ile ilgili aşağıda­ki yargılardan hangisi yanlıştır?                                   

  A-İnsan hayatına yön verirler.                                     B-Hayatı anlamlandırmaya katkıları vardır.                                                               C- İnsanın özgürleşmesine yardımcı olurlar.               D-İnsanın ikilem içerisinde kalmasına yol açarlar.

E-İnsanın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesini amaçlarlar.

 

12-“Bilgi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?                                                                                                                                   A İslam’da doğru bilginin kaynağı rüya ve ilhamdır.

B-İnsan bilgiyi kendisini, çevresini anlamada, açıklama­da ve şekillendirmede kullanır.

C-İslam’a göre insan, doğuştan bilip öğrenme potansi­yeline sahip olarak yaratılmıştır.

D-İslam dini bilgi kaynaklarını ve bu kaynaklardan doğ­ru bilgiyi elde etmenin yollarını gösterir.

E-Doğru bilgiye sahip olan insan, Allah’a ve onun ya­rattıklarına karşı sorumluluklarının da bilincinde olur.

 

13- Aşağıdaki ayetlerin hangisinde vurgulanan bilgi kaynağı  diğerlerinden farklıdır?

A) “Kime uzun ömür verirsek onu, hayatını çocuklaşmaya döndürürüz. Hiç düşünmezler mi?”(Yasin suresi, 68. ayet)

B) “… Sen okuma,kitap nedir, iman nedir bilmiyordun; ama şimdi onu Kur’an’ı, dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya

eriştirdiğimiz bir ışık kıldık…” (Şura suresi, 52. ayet)

C) “Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha  türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir

topluluk için büyük ibret vardır.” (Nahl suresi, 11. ayet)

D) “Yine onlara, ‘Göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir?’ diye sorsan, hiç tereddütsüz

‘Allah’tır’ derler. Derki: “ Hamd Allah’a mahsustur.ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar.”(Ankebût suresi, 63. ayet)

E) “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde akıl sahipleri için gerçekten

açık ibretler (ayetler) vardır.”(Al-i İmran suresi, 190. ayet)

 

14-“Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”

(İsrâ suresi, 36.ayet) Bu ayete göre insanın aşağıdakilerden hangisini yap­ması yasaklanmamıştır?

A-İftira atması                               B-Zanda bulunması                      C-Yalancı şahitlik yapması  

  D-Bilmediği bir konuyu araştırması          E-Bilmediği bir olay hakkında hüküm vermesi

 

15-“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündü­zün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisi ile ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryü­zünde her çeşit canlıyı yaymasında ... düşünen bir toplu­luk için deliller vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet.)

Bu ayetten hareketle Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A-Aklı kullanmayı öğütler.                             B-Evrendeki ölçü ve düzene dikkat çeker.

C-Allah’ın ilmini ve sonsuz gücünü tanımaya yönlendirir.  

D-Geçmiş toplulukların yaşantılarından dersler çıkarıl­masını ister.

E-Evrenin yaratılışı hakkında düşünmeye ve araştırma­ya teşvik eder.

 

16-“İman edip sâlih amel işleyenlere(islama uygun davrananlara) ise içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.” (Buruc suresi, 12. ayet) Bu hadis aşağıdaki konuların hangisine örnek olabilir?

   A-İman bilgi ilişkisi    B-İman ikrar ilişkisi    C-İman amel ilişkisi   D-İman ihlas ilişkisi    E-İman tasdik ilişkisi

 

17-“İşini güzel yaparak kendini Allah’a veren ve İbrahim’in, Allah’ı bir tanıyan dinine tâbi olan kimseden kimin dini daha güzel olabilir! Ve Allah İbrahim’i dost edinmiştir.” (Nisâ suresi 125. ayet) Verilen ayette altı çizili yer ‘ihsan’ kavramının anlamlarından biridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Paragrafta verilenleri açıklar nitelikte bir söz değildir?

 A) Başarının çalışmaktan önce geldiği tek yer sözlüktür.                              B) Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.                                                                               C) İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol.                 D) Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.                       E) Acele işe şeytan karışır.

 

18-. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın, bilgi kaynağı olarak  akl-ı selime verdiği önemi doğrudan vurgulamaz?

A) Çocukların dini sorumluluktan muaf olması                    B) Aklı, dini sorumluluğun ön şartı kabul etmesi

C) İnsanı, akıl yetisinden dolayı vahye muhatap alması     D) Akla zarar verdiği için kötü alışkanlıkların yasaklaması

E) Kur’an’da, aklın kullanılmasına çokça vurgu yapılması

 

19-“Bir adam: – Yâ Resûlallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle, dedi. Resûlullah : – Allah’a ibadet et ve O’na hiçbir şeyi ortak koşma, namaz kıl, zekât ver, akrabalık ilişkilerini gözet, buyurdu.” Bu hadis aşağıdaki konuların hangisine örnek olabilir?

A    İman bilgi ilişkisi    B   İman ikrar ilişkisi    C İman amel ilişkisi  D  İman ihlas ilişkisi    E  İman tasdik ilişkisi

 

20-Aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangisinin islam da temel bir yeri vardır? A-Rüya     B-ilham       C-Keşif          D-sezgi       E- sadık Haber

 

Bu haber 100 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

09 Seviye Sınavlar

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 9 SINIF TEST SORULARI 2022 DÖNEMİ I.SINAV

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 9 SINIF TEST SORULARI 2022 DÖNEMİ I.SINAV SİYER 9.SINIF TEST SORULARI 2022

DİN KÜLTÜRÜ 2022 II.DÖNEM I.DERS SINAV TEST SORULARI 9.SINIFLAR İÇİN

DİN KÜLTÜRÜ 2022 II.DÖNEM I.DERS SINAV TEST SORULARI 9.SINIFLAR İÇİN 9.SINIFLAR DİN KÜL AHLAK BİL DERSİ TEST SORULARI

HZ.MUHAMMED (S.A.V)

GALERİ

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori 54
Haber 1266
Yorum 119
Haber Okuma 2844914
Editör 12


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi